Ben Lomond winter shrubbery 3

image of Ben Lomond winter shrubbery 3

Stacks Bluff, Ben Lomond National Park, Tasmania, Australia.

Keywords

Australia, Ben Lomond, Ben Lomond National Park, Colour, Materials, Mountains, National Park, Places, Seasons, Stacks Bluff, Tasmania, Temperature, Winter, blue, cold, frozen, ice, mountain, rime, shrub, snow, vegetation